Cavid Məmmədli

HomeAuthor Cavid Məmmədli

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının Siyasi İdarəetmə fakültəsinin Dövlət hüququ ixtisaslaşması üzrə 1-ci kurs magistrantı
https://www.lawels.com/wp-content/uploads/2021/01/CMEXEC-Factsheet-Judicial.png

Giriş Boşluq bir hüquqi münasibətin hüquq qaydası tərəfindən tənzimlənməməsi mənasına gəlir. Hüquq ədəbiyyatlarında boşluq dedikdə, hüquqda boşluq, qanunda boşluq, qanunvericilikdə boşluq, normativ hüquqi tənzimləmədə boşluq və s. başa düşülür. Bu konteksdə boşluqların fərqləndirilməsi lazım gəlir. Hüquqda boşluq münasibətin tənzimlənməsi üçün yazılı və yaxud yazılmamış (adət normaları) hər hansı bir hüquq qaydasının münasibəti tənzimləməməsi və ya mövcud olmamasını nəzərdə tutur. Qanunda boşluq normaların qanunda natamam tənzimlənməsi deməkdir. Qanundakı boşluq konsepsiyası qanunun istifadəsi üçün qanuni əsasların natamamlığına...